top of page

Didactisch onderzoek

Een didactisch onderzoek kan helpend zijn bij kinderen die op de Cito-toetsen op school niet laten zien wat ze in hun mars hebben; of die om onduidelijke redenen niet mee kunnen komen op school, of juist ver voorlopen, waarbij het onduidelijk is hoe groot de voorsprong daadwerkelijk is. Afhankelijk van de hulpvraag ligt de focus tijdens het onderzoek op het in kaart brengen van hiaten, inzicht krijgen in de taakaanpak, inzicht krijgen in de didactische voorsprong en/of het signaleren van eventuele blokkades zoals faalangst, het gebrek aan doorzettingsvermogen of concentratie, en andere interne factoren die kunnen spelen bij hoogbegaafde kinderen. Het didactisch onderzoek kan zowel door de school als door de ouders aangevraagd worden.

Het didactisch onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de onderwijsbehoeften en het didactisch niveau van het kind, zodat passend onderwijs aangeboden kan worden. Om zicht te krijgen op het didactisch niveau, worden toetsen afgenomen. Met behulp van deze toetsen kan worden achterhaald hoe groot de voorsprong of achterstand is en welke strategieën het kind hanteert.

In dit didactisch onderzoek worden, afhankelijk van de leeftijd en het niveau van het kind, de volgende toetsen afgenomen:

  • Rekenen (TTA, Bareka)

  • Begrijpend Lezen

  • Eén-Minuut-Test & Klepel

  • PI-spelling dictee

  • Tekstbegrip toets

Op deze manier kunnen we een goed beeld krijgen van de mogelijkheden en de belemmeringen van uw kind.Hieraan worden dan adviezen gekoppeld voor school en thuis.

bottom of page